Projekt SPOKO

Wstecz Następny

Projekt "Szkolenie Przygotowawczo - Obronne Kobiet" (SPOKO) jest skierowany do młodych kobiet oddalonych od rynku pracy w celu przygotowania i ich wsparcia w poznaniu swoich predyspozycji do służby w formacjach mundurowych, poprawa wybranych cech, od których może zależeć ich służba oraz poznanie oczekiwań i realiów służby jako istotnych elementów przygotowania do rozwoju kariery zawodowej.


W ramach projektu proponujemy:


a) Warsztaty integracyjne dla 10 uczestniczek projektu, które odbędą się w pierwszym miesiącu trwania projektu i na których zostaną opracowane indywidualne plany rozwoju uczestniczek.

b) Przeprowadzenie testów psychologicznych na uczestniczkach, badających ich predyspozycje do pracy w służbach mundurowych.

c) 12 szkoleń kondycyjnych dla uczestniczek, które zaczną się w drugim miesiącu projektu i będą odbywały się przez okres trzech miesięcy, po jednym spotkaniu w tygodniu. Szkolenia obejmą przygotowanie kondycyjne i będą wsparte systemem motywacji i wspomaganymi działaniami on line.

d) Spotkania z psychologiem: zrealizowane na początku, w trakcie i na końcu realizacji innowacji
- 20 godzin warsztatów grupowych, skoncentrowanych na wypracowaniu kompetencji przywódczych, pracę w grupie, podejmowanie decyzji;
- 20 spotkań indywidualnych, każde trwające 1,5 godzinę, obejmujących również diagnozę profilu uczestniczek na początku i na końcu projektu;
- 10 godzin podsumowania wsparcia w ramach pomocy w mierzeniu postępów i podsumowania osiągniętych wyników.

e) Udostępnienie ćwiczeń i porad motywacyjnych, a także indywidualnych planów rozwoju na stronie internetowej wraz z systemem wsparcia i motywacji.

f) Warsztaty końcowe połączone ze sprawdzianem nabytych umiejętności, wręczenie certyfikatów dotyczących nabytych kompetencji


Wymagania do pracy w służbach mundurowych:


- posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać nieposzlakowaną opinię,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.